آمار استفادهٔ ابزارها

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این جدول نمایش دهندهٔ تعداد کاربرانی است که ابزارها را در این ویکی فعال کرده‌اند. کاربر فعال به کاربری گفته می‌شود که حداقل یک ویرایش در ۳۰ روز پیش انجام داده باشد. این فهرست آمار ابزارهای فعال شده توسط همه کاربران را پوشش می‌دهد و ممکن است بعضی از این ابزارها دیگر فعال نباشند.

ابزارشمار کاربرانکاربران فعال
AfDپیش‌فرضپیش‌فرض
decodesummaryپیش‌فرضپیش‌فرض
EasyNewSectionپیش‌فرضپیش‌فرض
Edittoolsپیش‌فرضپیش‌فرض
Extra-Editbuttonsپیش‌فرضپیش‌فرض
markblockedپیش‌فرضپیش‌فرض
MediawikiEditSummaryپیش‌فرضپیش‌فرض
mobile-commonپیش‌فرضپیش‌فرض
patrollerپیش‌فرضپیش‌فرض
ReferenceTooltipsپیش‌فرضپیش‌فرض
signitپیش‌فرضپیش‌فرض
taghighlighterپیش‌فرضپیش‌فرض
Watchlistپیش‌فرضپیش‌فرض
goToTop۳۰
BotTools۳۰
UserMessages۳۰
dropdown-menus۳۰
fixsidebar۳۰
fixtopbar۳۰
AutoSign۲۰
UserRights۲۰
edittop۲۰
VeExtendedBar۲۰
exlinks۲۰
CustomizedEditTool۲۰
refToolbar۲۰
btm-actions۱۰
AHK۱۰
RedirectMaker۱۰
close۱۰
lastdiff۱۰
GreenRedirect۱۰
contribsrange۱۰
HistoryCount۱۰
userinfo۱۰
StatLink۱۰
messages-dropdown۱۰
HotCat۱۰
vote۱۰
Twinkle۱۰
defaultsummaries۱۰
Cat-a-lot۱۰
metadata۱۰
LinksInfo۱۰
wikEd۱۰
CheckDictation۱۰
microblog۱۰
Commenthighlighter۱۰
PageContributions۱۰
Contributions-report۱۰
Parastoo۱۰
VeSuperTool۱۰
fixRefs۱۰
popups۱۰
ProveIt۱۰
DotsSyntaxHighlighter۱۰
purgetab۱۰
RLtoggle۱۰
XTools۱۰
RTRC۱۰