حزب دموکرات کردستان ایران

از ایران پدیا
پرش به: ناوبری، جستجو
حزب دموکرات کردستان ایران
حزب دموکرات کردستان ایران
سخنگو حسن شرفی
بنیانگذار قاضی محمد
شعار سوسیال دموکرات
بنیانگذاری ۱۳۲۴
انشعاب ۱۶٫۱۲٫۲۰۰۶
روزنامه نشریه کوردستان
کشور  ایران
وبگاه
کوردستان میدیا

حزب دمکرات کردستان ایران

حزب دمکرات کردستان ایران یک حزب سیاسی کردی است که به نسبت جمعیت از احزاب و گروههای دیگر کردی در ایران بزرگتر است. این حزب خواهان یک جمهوری دمکراتیک و فدرال است که در آن حقوق ملیت های گوناگون، از طریق این سیستم حکومتی در چهارچوب کشور ایران تامین شود.

مبانی فکری

این حزب در مقدمه برنامه و اساسنامه ای که منتشر کرده است، مبانی فکری خود را به این شکل عرضه می کند:

«كردستان، سرزمين كرد در آن بخش از پهنه جغرافیایی واقع شده که خاورميانه نامیده می شود، منطقه ای به لحاظ منابع طبیعی ثروتمند. اين منطقه، محل ظهور چند تمدن تاریخی و اديان مختلف است كه هر يك دارای مذاهب گوناگونی هستد که دارای پیروان خود می باشند. خاورمیانه به لحاظ فرهنگی و ملی نیز منطقه ای متنوع می باشد که چندین ملت در آن ساكن هستند و هرکدام از این فرهنگها دارای ارزش، موقعیت و هویت ویژه خود می باشند. اين ساختار گوناگون، از بدو تأسيس دول مدرن در اوايل قرن بيستم، به دليل محروم كردن بخشي از ملتهاي اين منطقه از حق تعيين سرنوشت خود و نهادينه نشدن دمكراسي، به عرصه تخاصمات و درگيریها تبديل شده است. كرد، بزرگترين ملت فاقد دولت درجهان است. سرزمين كردستان متعاقب جنگ چالدران به سال ٨٩٣ هجری، ١٥١٤ ميلادي، که ميان دو امپراتوری عثمانی و صفوی روی داد عملاً تقسيم شد و اين تقسيم در سال ١٠١٨ خورشیدی، ١٦٣٩ ميلادي، با امضاي پيمان ذهاب في مابين حکومت صفوی و حکومت عثمانی، به طور رسمی اعلام شد. پس از جنگ جهانی اول و تجزیه امپراتوری عثمانی، سرزمین و مردم كردستان یك بار دیگر با تقسیم جدیدی روبرو شدند و سرانجام میان چهار كشور منطقه یعنی ایران، عراق، ترکیه و سوریه تقسیم شدند. ملت کرد كه در همه ی بخشهای کردستان، از سوی حکومتهای هر چهار کشور، حقوق ملی اش نقض گردید و روند محرومیت ملت كرد از حقوقش، جنبه قانونی به خود گرفت.» «منبع: برنامه و اساسنامه ی حزب دمكرات كردستان ايران مصوب كنگره پانزدهم کنگره دکتر صادق شرفکندی»

خط و مشی

«از دیدگاه حزب دمكرات كردستان ایران، تشكیل جامعه های سعادتمند بر اساس برابری اجتماعی، آرمانی تغییر ناپذیر است. در راستای تحقق این حق، حزب دمکرات سوسیالیسم دمكراتیك را به عنوان آرمان آینده تعیین نموده است. موراد اصلی این جامعه ی دمكراتیك و سوسیالیستی عبارتند از: در راستای تأمین آزادی برای همه ی اعضای جامعه، لازم است، به موازات یكسانی سیاسی، برای عدالت اجتماعی نیز مبارزه نمائیم. عدالت اجتماعی، هدفی است كه لازم است همواره برای آن مبارزه شود، زیرا درآمدهای جامعه و دارایی کشور، اگر از طریق یك سیاست توزیع عادلانه خدمات و داراییها، چارچوبی برایش در نظر گرفته نشود و ثروتی كه در جامعه تولید می شود، به نحوی عادلانه تقسیم نگردد، نا برابری و مشکلات اجتماعی را موجب خواهد شد. عدالت اجتماعی از راه ایجاد یك سیستم رفاهی به بهترین نحو تأمین خواهد شد، زیرا این سیستم نیازهای مادی همه ی اعضای جامعه را در نظر م یگیرد و برای تحقق حقوق اجتماعی همگان تلاش خواهد كرد.»

اهداف کلی

«١- حزب دمكرات كردستان ایران، حزب پرچمدار مبارزات ملی دمكراتیك مردم كردستان ایران است و هم صدا با سایر ملیتهای ایران و دوش به دوش نیروهای ترقی خواه ایران در راستای ایجاد یك سیستم دمكراتیك فدرال در ایران و كسب حق تعیین سرنوشت ملت كرد در كردستان ایران مبارزه می كند.

٢- آرمان نهایی حزب دمكرات كردستان ایران، ایجاد یك جامعه ی دمكراتیك سوسیالیستی است.

٣- شعار استراتژیك حزب دمكرات كردستان ایران تأمین حقوق ملی ملت كرد در كردستان ایران در چارچوب یك سیستم دمكراتیك فدرال در ایران است.

٤- حزب دمكرات كردستان ایران، ملیتهای ایران را همپیمان استراتژیك خود م یداند و از جنبشهای رهایی بخش آنها در راستای دستیابی به حقوق ملی شان حمایت م یكند.

٥- پشتیبانی از مبارزات ملی  دمكراتیك ملت كرد در سایر بخشهای كردستان، خ طمشی همیشگی حزب دمكرات كردستان ایران است.

٦- حزب دمكرات كردستان ایران علیه هرگونه تبعیض بر اساس: پایگاه اجتماعی، رنگ، دین، مذهب، جنسیت، اتنیک، نژاد و... است .

٧- حزب دمکرات کردستان ایران حافظ برابری اجتماعی و خواهان از میان برداشتن تبعیضهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای است که علیه زنان اعمال می گردد.

٨- حزب دمکرات کردستان ایران از مبارزات آشتی جویانه دمكراسی خواهی و ملی همه ی ملل جهان حمایت می نماید و طرفدار روابط صلح آمیز و دوستانه میان همه ی ملتهای جهان است. «منبع: برنامه و اساسنامه ی حزب دمكرات كردستان ايران مصوب كنگره پانزدهم کنگره دکتر صادق شرفکندی»

دیدگاهها

«حزب دمكرات كردستان ایران با پایبندی و تأكید بر این پرنسیپها که بدان اشاره می رود با حمایت همه جانبه ی مردم كردستان جهت نیل به اهدافش، مبارزه خود را با همه ی توان ادامه خواهد داد.

*حزب دمكرات كردستان ایران در كلیه ی سطوح و به طور كلی در رابطه با مسئله ی برحق كرد، به صلح و دیالوگ سازنده معتقد است و همیشه خود را پایبند به آن پرنسپ ها ی متمدنانه می داند.

*حزب دمكرات كردستان ایران در راستای نیل به اهداف والای انسانی وملی اش از همه ی روش های مبارزاتی كه با مبانی فكری و سیاسی حزب و معیارهای بین المللی مبارزات مشروع همخوانی داشته باشد، بهره می جوید.

*حزب دمكرات كردستان ایران، ملیتهای تحت ستم ایران و نیروهای دمكرات و ترقی خواه كشور را همپیمانان استراتژیك خود می داند و بر رابطه مستحکم و مبارزات مشترک میان ملیتهای ایران تأكید دارد.

*حزب دمكرات كردستان ایران، به استقلال در تصمیمگیری و خودداری از دخالت در امور داخلی سایر نیروها پایبند است و بر اساس احترام متقابل و همکاری دوستانه تأكید می ورزد.

*حزب دمكرات كردستان ایران، علیه تروریزم بوده و آنرا محکوم می کند و به رعایت كلیه ی مبانی و موازین حقوق بشر پایبند است و خود را در جبهه ی ضدتروریسم و ضد دیکتاتوری می بیند .

*حزب دمكرات كردستان ایران با روند دمكراتیزاسیون همگام بوده و براین اعتقاد است كه تنها یك سیستم دمكراتیك فدرال می تواند حقوق ملیتهای تحت ستم ایران و از جمله ملت كرد را تأمین كند.

*حزب دمکرات کردستان ایران نیرو و سازمان بزرگ سیاسی و ملی در کردستان ایران است که از سوی مردم کردستان به صورت چشمگیری حمایت می شود، بنابرین باید تلاش کند تا نیروی پایان ناپذیر ملتمان را در جهت تحقق اهدافی که در برنامه ی حزب مندرج است بکار گیرد. در چنین شرایطی است که برنامه حزب تبدیل به نیرویی مادی و کارا شده و می تواند حقوق دمکراتیک و ملی ملت کرد را در چارچوب ایرانی دمکراتیک و فدرال تأمین کند.» «منبع: برنامه و اساسنامه ی حزب دمكرات كردستان ايران مصوب كنگره پانزدهم کنگره دکتر صادق شرفکندی»

آخرین تحولات درونی حزب

آخرین بیانیه این حزب «در باب ایجاد تغییر و تحول در سیستم کاری و ساختار حزب دمکرات کوردستان ایران.» از این قرار است:

«دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران طی بیانیه‌ای، تصویب طرح پیشنهادی دبیرکل این حزب را از سوی کمیته‌ی مرکزی، به اطلاع عموم مردم رساند.

متن کامل بیانیه: بیانیه‌ای خطاب به افکار عمومی، شهروندان کوردستان، مبارزین دمکرات

روز پنج‌شنبه، بیست‌وهشتم دی‌ماه ١٣٩٦ شمسی، هجدهم ژانویه ٢٠١٨ میلادی، نشست کمیته‌ی مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران، منتخب کنگره‌ی پانزدهم حزب، با حضور اعضای رهبری در کوردستان برگزار شد. در ابتدای نشست مذکور، دبیرکل حزب، دستور کار پلنوم را مطرح کرد که عبارت بود از بازنگری و بررسی طرح پیشنهادی در باب ایجاد تغییر و تحول در سیستم کاری و ساختار حزب دمکرات کوردستان ایران. سپس پیشنهادات هیئت انتخابی، که طی پلنوم قبلی مشخص گردیده بودند، و به موضوع طرح پیشنهادی از سوی دبیرکل حزب می‌پرداخت، مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در این نشست کمیته‌ی مرکزی بعد از بحثی مفصل و فشرده در رابطه با مبارزات فعلی و با در نظر گرفتن واقعیت‌های مبارزه و تغییرات ایجاد شده در کوردستان و منطقه و باور به معیارهای دمکراتیک و انقلابی، تغیرات لازم در طرح پیشنهادی را اعمال و با رای موافق تمام حاضرین در پلنوم، آنرا به تصویب رساند. نشست کمیته‌ی مرکزی علاوه بر تصویب طرح مذکور، این طرح را تقدیم به کنگره‌ی شانزدهم حزب خواهد کرد تا با تصویب آن از سوی کنگره، حزب دمکرات مقطع دیگری از قیام و مبارزه را بر اساس باور به دمکراسی، درک تغییر و تحولات جامعه، ملزومات قیام در عصر حاضر و نیز فعالیت بر اساس تصمیم جمعی، ادامه دهد. حزب دمکرات کوردستان ایران دفتر سیاسی ٢٩ دی‌ماه ١٣٩٦ ١٩ ژانویە ٢٠١٨» «منبع کوردستان میدیا»

این حزب بعدا از ناامیدی از سالها تلاش برای مبارزه مسالمت آمیز با رژیم حاکم بر ایران، به تازگی به مبارزه مسلحانه برعلیه رژیم با عنوان «دفاع از خود و مردم کردستان ایران» در مقابل ظلم و جور رژیم حاکم بر ایران، روی آورده و عملیاتی را در داخل منطقه کردستان ایران آغاز کرده است.

مسئول اجرایی

مسئول اجرایی:

مسئول اجرایی این حزب «مصطفی هجری» است که بعد از ترور دبیرکل این حزب «دکتر صادق شرفکندی» در آلمان توسط تروریستهای اعزامی رژیم ایران، به دبیرکلی این حزب برگزیده شد. این عنوان بعدا به «مسئول اجرایی» تغییر یافت.

رسانه های حزب

سایت مرکزی این حزب «کوردستان میدیا» نام دارد.

«نشریه کوردستان» ارگان مرکزی این حزب است که بصورت هفتگی یا دوهفتگی بر روی اینترنت منتشر می شود.

تلویزیون «تیشک» ارگان تصویری این حزب است.