حزب دموکرات کردستان (لاده‌ران)

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حزب دموکرات کردستان
لاده ران
دبیرکلمصطفی مولودی
بنیانگذارقاضی محمد
شعارفدرالیسم
بنیانگذاری۱۳۲۴
روزنامهکوردستان
شاخه دانشجوییاتحادیه دانشجویان روژهلات کردستان
شاخه جواناناتحادیه جوانان دموکرات روژهلات کردستان
مرامجدایی دین از دولت
کشور ایران
وبگاه
"کوردستان و کورد"

این حزب از انشعاب در حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری «مصطفی هجری» به‌وجود آمد. دبیرکل این حزب در حال حاضر «مصطفی مولودی» است. اعضای این حزب به فدرالیسم اعتقاد دارند.

معرفی حزب دموکرات کردستان

این حزب از انشعاب در حزب دموکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری به وجود آمد. دبیرکل این حزب در حال حاضر «مصطفی مولودی» است. آن‌ها به فدرالیسم اعتقاد دارند. اختلاف زیادی در مواضع و اعتقادات میان این حزب با حزب دموکرات کردستان ایران دیده نمی‌شود. مصطفی مولوی، دبیر کلی فعلی حزب مدعی مدرن کردن حزب است. این حزب مبارزه مسلحانه را رد نمی‌کند. آن‌ها معتقدند در صورت نیاز باید از این شیوه‌ی مبارزه برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. حزب دموکرات کردستان ایران لاده‌ران در جنبش ملی کردستان ایران نیروی قابل ملاحظه‌ای دارند. تغییر نام آن‌ها و حذف کلمه ایران از آن را به این دلیل می‌دانند که می‌گویند زمانی که حزب دموکرات در چند دهه پیش تشکیل شد حزب دموکرات کردستان نام داشته و کلمه‌ی ایران بعدها به آن اضافه شده است.

اساسنامه حزب دموکرات کردستان

ماده‌ی اول: نام حزب "حزب دموکرات كردستان" است.

ماده‌ی دوم: حزب دموکرات كردستان یك حزب آ زادی‌خواه ملی و دموکرات است كه میھن‌پرستان و آ زادی‌خواھان شرق كردستان را در صفوف خود گرد ھم می‌آورد.

ماده‌ی سوم: حزب دموکرات كردستان یك حزب سكولار است و به جدایی دین از حاكمیت سیاسی اعتقاد دارد.

مبانی فکری و اهداف کلی

این حزب در قسمتی از «برنامه حزب دموکرات کردستان مصوب کنگره شانزدهم کنگره ۷۰ سال مبارزه»، اهداف کلی خود را به این شکل عرضه می‌کند:

ماده‌ی نخست: آرمانھا و پرنسیپھای اساسی

۱. آ رمان حزب دموکرات كردستان تحقق حق تعیین سرنوشت ملت كرد در شرق كردستان (كردستان ایران) می‌باشد.

۲. شعار استراتژیك حزب دموکرات كردستان تأسیس جمھوری كردستان درچارچوب یك ایران دموکراتیك فدرال می‌باشد.

۳. حزب دموکرات كردستان اتحاد داوطلبانه و عادلانه میان ملیتھای ایران را مبنای تأسیس یك ایران دموکراتیك فدرال می داند. ۴. حزب دموکرات كردستان در راستای تحقق یك جامعه‌ی آ زاد و دموکراتیك، پلورالیست و دادپرورانه تلاش می‌نماید. ۵. حزب دموکرات كردستان به ایده‌آلھای صلح و حقوق بشر و مودت میان خلقھا اعتقاد دارد.

۶. حزب دموکرات کردستان خود را حامی و پشتیبان مبارزەی ملت کرد در دیگر بخشھای کردستان می‌داند.

ماده‌ی دوم: ماھیت جمھوری كردستان

جمھوری كردستان ساختاری ملی، دموکراتیك و كردستانی است. بدین معنا كه :

۱. یك حاكمیت سیاسی دموکراتیک است كه از سوی توده‌ھای مردم تشكیل گردیده و طبق خواست و اراده‌ی آنھا اداره می‌شود.

۲. نماد خاتمه بخشیدن به ستم بوده و مظھر حاكمیت ملت كرد در شرق كردستان است.

۳. از حقوق كلیه‌ی اقلیتھای گوناگون ملی، اتنیكی، زبانی و مذھبی کردستان حراست خواھدكرد.

مادەی سوم: چارچوب جغرافیایی

چارچوب جغرافیایی جمھوری كردستان با توجه به عوامل جغرافیایی و تاریخی و خواست اكثریت ساكنان هر منطقه‌ای تعیین می‌گردد.

ماده‌ی چھارم: نمادھای ملی

۱. جمھوری كردستان دارای قانون اساسی، پرچم و سرود و جشن ملی و زبان رسمی خود می‌باشد.

۲. پرچم دولت فدرال در كنار پرچم كردستان در ارگانھای رسمی جمھوری كردستان برافراشته می‌شود.

مادەی پنجم: سیستم حاكمیت در جمھوری كردستان

حاكمیت در جمھوری كردستان كه در قانون اساسی اقلیم نھادینه خواھد شد بر مبنای پرنسیپھای كلی آتی‌الذكر تشكیل و اداره می‌گردد:

۱. ھر قدرتی به شیوه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم از مردم بدون در نظر گرفته شدن تفاوتھای اتنیكی، مذھبی، جنسی و جایگاه اجتماعی و... سرچشمه می‌گیرد.

۲. انتخابات برای ارگانھایی كه از سوی مردم برگزیده می‌شوند، از طریق رأی‌گیری عمومی و مخفی و مستقیم و با تأمین حقوق برابر برای انتخاب و كاندیداتوری برگزار می‌گردد.

۳. ھم‌میھنان در خصوص اشتغال در پستھای حكومتی از فرصت یكسان برخوردار خواھندبود.

۴. جمھوری كردستان برای شركت گروھ‌ھایی كه به شیوه‌ی طبیعی در اقلیت قرار دارند، مكانیزم ویژه‌ای را جھت مشاركت آ نھا در حاكمیت مدنظر قرار خواھد داد.

ماده‌ی ھشتم: مبانی اتحاد ملتھا در ایران

١. سیستم جمھوری، دموکراتیك و فدرال در مدیریت می‌تواند متضمن ھمبستگی و ھم‌پیمانی پایدار و استوارتر در میان ملتھای ایران بوده و زمینه‌ساز ھمزیستی داوطلبانه و عادلانه در ایران آینده باشد. كثیرالمله بودن باید یكی از مبانی اصلی قواره‌ی سیاسی سراسری باشد. ھر ملتی باید توسط نمایندگان برگزیده‌ی خویش در اداره‌ی امور ویژه‌ی خود و منطقه‌ی مربوطه آ زاد باشد. كلیه‌ی ملیتھا به شیوه‌ای عادلانه در اداره‌ی امور دولت فدرال سھیم باشند.

اصول نمادین اتحاد ملیتھا در ایران اجرا گردد.

ماده‌ی دھم: زبان رسمی

۱. زبان كردی، زبان رسمی دستگاھھای اداری جمھوری كردستان است و در كلیه ی مقاطع تحصیلی از این زبان استفاده خواھدشد.

۲. این زبان یا زبانھای رسمی به منظور مكاتبات و روابط اداری میان اقلیمھا و دولت استفاده می‌شوند و نیز سیاست زبانی در سطح دولت فدرال با توافق عمومی به کار گرفته می‌شود.

سوسیالسم دموکراتیک

سوسیالیسم دموکراتیک

ماده‌ی ھفدھم برنامه این حزب می‌گوید: سوسیالیسم دموکراتیك حكومت جمھوری كردستان با توجه به ارزشھای سوسیالیسم دموکراتیك، پایه ھای یك جامعه‌ی از لحاظ اقتصادی آزاد و پیشرفته و از نظر اجتماعی آرام و دادگستر را پی‌ریزی خواھدكرد. در این جامعه كه از ارزشھای سوسیالیسم دموکراتیك پیروی خواھدشد:

۱. ھدف اصلی، مصالح عمومی مردم است.

۲. جوھر دموکراتیك این سیستم در این امر نھفته است كه تكوین آن طی یك پروسه‌ی رفرم به شیوه‌ای دموکراتیك و با شركت كلیه‌ی اقشار و طبقات جامعه انجام خواھدگرفت.

۳. جوھر عادلانه‌ی سوسیالیسم دموکراتیك از این امر ناشی می‌شود كه تلاش به عمل می‌آید شكاف اقتصادی و اجتماعی میان طبقات كاھش دادەشده و به استقرار یك توازن نسبی میان اقشار و طبقات جامعه كمك شود.

۴. سیستم بازار آ زاد تحت نظارت حاكمیت سیاسی و دموکراتیك مردم خواھدبود.

۵. سیاست حكومت در رابطه با بخش عمومی و بخش خصوصی بر اساس لزوم تطبیق با شرایط ویژه‌ی كشور و رعایت مصالح ملی تعیین خواھد شد.

ارگانهای رهبری

ماده ی دوازدھم: كنگره ی حزب

۱. كنگره بالاترین ارگان حزب است كه ھر چھار سال یك بار از اعضای اصلی و علی‌البدل و مشاورین كمیته‌ی مركزی و دفتر سیاسی، اعضای كمیسیون دفاع از اساسنامه‌ی حزب و تعدادی از نمایندگان سایر اعضای حزب كه نسبت آ ن را كمیته‌ی مركزی تعیین می‌نماید، تشكیل می‌گردد.

۲. كنگره‌ی فوق‌العاده بنا به درخواست كمیته‌ی مركزی یا دو سوم كمیسیونھا و كمیته‌ھای وابسته به كمیته‌ی مركزی تشكیل می‌شود.[۱]

رسانه های حزب

سایت این حزب در اینترنت در همین لینک بالا در دسترس است.

نشریه‌ی ارگان آن کوردستان نام دارد که در حال حاضر منتشر نمی‌شود. ◾کوردکاناڵ

◾وبسایت خارج از کشور

◾وبسایت شهیدان

◾وبسایت اتحادیە زنان دموکرات کردستان

◾انجمن دفاع از زندانیان سیاسی کردستان ایران

◾برخی از ارگانهای حزب دموکرات کردستان

◾وبسایت "کوردستان و کورد"

◾تلفزیون کردکانال

منابع