حزب دموکرات کردستان (لاده‌ران)

از ایران پدیا
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حزب دموکرات کردستان
لاده ران
دبیرکلمصطفی مولودی
بنیانگذارقاضی محمد
شعارفدرالیسم
بنیانگذاری۱۳۲۴
روزنامهکوردستان
شاخه دانشجوییاتحادیه دانشجویان روژهلات کردستان
شاخه جواناناتحادیه جوانان دموکرات روژهلات کردستان
مرامجدایی دین از دولت
کشور ایران
وبگاه
"کوردستان و کورد"

حزب دمکرات کردستان

این حزب از انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری «مصطفی هجری» بوجود آمد. دبیرکل این حزب در حال حاضر «مصطفی مولودی» است. به فدرالیسم اعتقاد دارند و گاهی شعار «ملت بزرگ کرد» را می دهند.

معرفی

این حزب از انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران به رهبری مصطفی هجری بوجود آمد. دبیرکل این حزب در حال حاضر «مصطفی مولودی» است. به فدرالیسم اعتقاد دارند و گاهی شعار «ملت بزرگ کرد» را می دهند. اختلاف زیادی با حزب دمکرات کردستان ایران در مواضع و اعتقاداتشان دیده نمی شود. مدعی مدرن کردن حزب است. مبارزه مسلحانه را رد نمی کنند. می گویند اگر لازم باشد از آن برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهند کرد. در جنبش ملی کردستان ایران نیروی قابل ملاحظه ای دارند. تغییر نام آنها و حذف کلمه ایران از آن را به این دلیل می دانند که می گویند زمانی که حزب دمکرات تشکیل شد در چند دهه پیش، در آن زمان نامش حزب دمکرات کردستان بوده و کلمه ایران بعدا به آن اضافه شده است و حالا اینها دوباره نام اصلی را روی خودشان گذاشته اند.

هویت حزب

ماده ی اول: نام حزب "حزب دمكرات كردستان" است.

ماده ی دوم: حزب دمكرات كردستان یك حزب آ زادیخواه ملی و دمكرات است كه میھن پرستان و آ زادیخواھان شرق كردستان را در صفوف خود گرد ھم می آ ورد.

ماده ی سوم: حزب دمكرات كردستان یك حزب سكولار است و به جدایی دین از حاكمیت سیاسی اعتقاد دارد.

مبانی فکری و اهداف کلی

این حزب در قسمتی از «برنامه حزب دمکرات کردستان مصوب کنگره شانزدهم کنگره 70 سال مبارزه»، اهداف کلی خود را به این شکل عرضه می کند:

 

ماده ی نخست: آرمانھا و پرنسیپھای اساسی

١. آ رمان حزب دمكرات كردستان تحقق حق تعیین سرنوشت ملت كرد در شرق كردستان (كردستان ایران) می باشد.

٢. شعار استراتژیك حزب دمكرات كردستان تأسیس جمھوری كردستان درچارچوب یك ایران دمكراتیك فدرال می باشد.

٣. حزب دمكرات كردستان اتحاد داوطلبانه و عادلانه میان ملیتھای ایران را مبنای تأسیس یك ایران دمكراتیك فدرال می داند.

٤. حزب دمكرات كردستان در راستای تحقق یك جامعه آ زاد و دمكراتیك، پلورالیست و دادپرورانه تلاش می نماید.

٥. حزب دمكرات كردستان به ایدآلھای صلح و حقوق بشر و مودت میان خلقھا اعتقاد دارد.

٦. حزب دمکرات کردستان خود را حامی و پشتیبان مبارزەی ملت کرد در دیگر بخشھای کردستان می داند. 

ماده دوم: ماھیت جمھوری كردستان

جمھوری كردستان ساختاری ملی ، دمكراتیك و كردستانی است. بدین معنا كه :

١. یك حاكمیت سیاسی  دمکراتیک است كه از سوی توده ھای مردم تشكیل گردیده و طبق خواست و اراده ی آنھا اداره می شود.

٢. نماد خاتمه بخشیدن به ستم بوده و مظھر حاكمیت ملت كرد در شرق كردستان است.

٣. از حقوق كلیه اقلیتھای گوناگون ملی ، اتنیكی ، زبانی و مذھبی کردستان حراست خواھدكرد.

مادەی سوم: چارچوب جغرافیایی

چارچوب جغرافیایی جمھوری كردستان با توجه به عوامل جغرافیایی و تاریخی و خواست اكثریت ساكنان ھر منطقه ای تعیین می گردد. 

ماده ی چھارم: نمادھای ملی

١. جمھوری كردستان دارای قانون اساسی ، پرچم و سرود و جشن ملی و زبان رسمی خود می باشد.

٢. پرچم دولت فدرال در كنار پرچم كردستان در ارگانھای رسمی جمھوری كردستان برافراشته می شود. 

مادەی پنجم : سیستم حاكمیت در جمھوری كردستان

حاكمیت در جمھوری كردستان كه در قانون اساسی اقلیم نھادینه خواھد شد بر مبنای پرنسیپھای كلی آ تی الذكر تشكیل و اداره می گردد:

١. ھر قدرتی به شیوه مستقیم یا غیر مستقیم از مردم بدون در نظر گرفته شدن تفاوتھای اتنیكی ، مذھبی ، جنسی و جایگاه اجتماعی و... سرچشمه می گیرد.

٢. انتخابات برای ارگانھایی كه از سوی مردم برگزیده می شوند، از طریق رأی گیری عمومی و مخفی و مستقیم و با تأمین حقوق برابر برای انتخاب و كاندیداتوری برگزار می گردد.

٣. ھم میھنان در خصوص اشتغال در پستھای حكومتی از فرصت یكسان برخوردار خواھندبود.

٤. جمھوری كردستان برای شركت گروھھایی كه به شیوه طبیعی در اقلیت قرار دارند، مكانیزم ویژه ای را جھت مشاركت آ نھا در حاكمیت مدنظر قرار خواھد داد. 

ماده ھشتم: مبانی اتحاد ملتھا در ایران

١. سیستم جمھوری، دمكراتیك و فدرال در مدیریت می تواند متضمن ھمبستگی و ھم پیمانی پایدار و استوارتر در میان ملتھای ایران بوده و زمینه ساز ھمزیستی داوطلبانه و عادلانه در ایران آ ینده باشد. كثیرالمله بودن باید یكی از مبانی اصلی قواره سیاسی سراسری باشد. ھر ملتی باید توسط نمایندگان برگزیده ی خویش در اداره امور ویژه خود و منطقه ی مربوطه آ زاد باشد. كلیه ی ملیتھا به شیوه ای عادلانه در اداره ی امور دولت فدرال سھیم باشند.

 اصول نمادین اتحاد ملیتھا در ایران اجرا گردد. 

ماده دھم: زبان رسمی

١. زبان كردی، زبان رسمی دستگاھھای اداری جمھوری كردستان است و در كلیه ی مقاطع تحصیلی از این زبان استفاده خواھدشد.

٢. این زبان یا زبانھای رسمی ای كه بمنظور مكاتبات و روابط اداری میان اقلیمھا و دولت می شوند و نیز سیاست زبانی در سطح دولی فدرال با توافق عمومی بکار گرفت

سوسیالسم دمکراتیک

سوسیالیسم دمكراتیک:

ماده ی ھفدھم برنامه این حزب می گوید: سوسیالیسم دمكراتیك حكومت جمھوری كردستان با توجه به ارزشھای سوسیالیسم دمكراتیك، پایه ھای یك جامعه ی از لحاظ اقتصادی آ زاد و پیشرفته و از نظر اجتماعی آ رام و دادگستر را پی ریزی خواھدكرد. در این جامعه كه از ارزشھای سوسیالیسم دمكراتیك پیروی خواھدشد:

١. ھدف اصلی، مصالح عمومی مردم است.

٢. جوھر دمكراتیك این سیستم در این امر نھفته است كه تكوین آ ن طی یك پروسه ی رفرم به شیوه ای دمكراتیك و با شركت كلیه ی اقشار و طبقات جامعه انجام خواھدگرفت.

٣. جوھر عادلانه ی سوسیالیسم دمكراتیك از این امر ناشی می شود كه تلاش بعمل می آ ید شكاف اقتصادی و اجتماعی میان طبقات كاھش دادەشده و به استقرار یك توازن نسبی میان اقشار و طبقات جامعه كمك شود.

٤. سیستم بازار آ زاد تحت نظارت حاكمیت سیاسی و دمكراتیك مردم خواھدبود.

٥. سیاست حكومت در رابطه با بخش عمومی و بخش خصوصی بر اساس لزوم تطبیق با شرایط ویژه ی كشور و رعایت مصالح ملی تعیین خواھدشد.

ارگانهای رهبری

ماده ی دوازدھم: كنگره ی حزب

١. كنگره بالاترین ارگان حزب است كه ھر چھار سال یكبار از اعضای اصلی و علی البدل و مشاورین كمیته ی مركزی و دفتر سیاسی، اعضای كمیسیون دفاع از اساسنامه ی حزب و تعدادی از نمایندگان سایر اعضای حزب كه نسبت آ نرا كمیته ی مركزی تعیین می نماید، تشكیل می گردد.

٢. كنگره ی فوق العاده بنابه درخواست كمیته ی مركزی یا دو سوم كمیسیونھا و كمیته ھای وابسته به كمیته ی مركزی تشكیل می شود.

منبع: برنامه حزب دمکرات کردستان مصوب کنگره شانزدهم کنگره 70 سال مبارزه مندرج در سایت این حزب http://www.kurdistanukurd.com/farsi-/news.php

رسانه های حزب

سایت این حزب در اینترنت در همین لینک بالا در دسترس است.

نشریه ارگان آن کوردستان نام دارد که در حال حاضر منتشر نمی شود

◾کوردکاناڵ

◾وبسایت خارج از کشور

◾وبسایت شهیدان

◾وبسایت اتحادیە زنان دمکرات کردستان

◾انجمن دفاع از زندانیان سیاسی کردستان ایران

برخی از ارگانهای حزب دمکرات کردستان

وبسایت "کوردستان و کورد"  

تلفزیون کردکانال